Вие сте тук

Европол търси заместник изпълнителният директор на дирекция „Капацитет“

Европол
Дата на публикуване: 
понеделник, 31 Октомври, 2022 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 31 октомври е публикувано обявление, че Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) обявява свободно работно място за поста заместник изпълнителният директор на дирекция „Капацитет“ и главен служител по въпросите на информацията (CIO). Европол е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Агенцията е създаден през 1995 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

Заместник изпълнителният директор на дирекция „Капацитет“ на Европол и главен служител по въпросите на информацията (CIO) отговаря за ефективното изпълнение на своите отговорности и е подчинен на изпълнителния директор.

В структурата на дирекция „Капацитет“ влизат отдел „ИКТ“ (C1), отдел „Администрация“ (C2) и звено „Управление на информацията“.

Критерии за допустимост

Задължителни изисквания към кандидатите:

  • да са част от състава на компетентен орган по смисъла на член 2, буква а) от Регламента за Европол и да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, като не трябва да са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
  • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
  • да са физически годни да изпълняват задълженията, свързани с длъжността, както това е уточнено в член 13 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС);
  • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Краен срок за кандидатстване: 12 декември 2022 г., 23:59 ч. ЦЕВ

Провеждане на процедурата за набиране на персонал: първо тримесечие на 2023 г.

Дата на встъпване в длъжност: веднага след като длъжността се освободи (очаква се на 1 август 2023 г.).

За допълнителна информация относно процедурата за кандидатстване и подбор вижте Насоките на Европол за наемане на персонал, достъпни на уебсайта на Европол.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Заместник изпълнителен директор на Европол –Дирекция „Капацитет“ (главен служител по въпросите на информацията) (922.9 KB, PDF)