Вие сте тук

Европол търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
петък, 4 Септември, 2020 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 септември е публикувано обявление за свободна длъжност за поста заместник-изпълнителен директор на Европол.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Нидерландия. Европол е създаден през 1995 г.

Целта на Европол е да подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, с тероризма и с други форми на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

За да осъществява мисията си, понастоящем Европол работи с персонал от 801 служители, а бюджетът му за 2020 г. е 165 млн. евро. В Европол работи голяма общност от служители за връзка в областта на правоприлагането от държавите членки на ЕС, и от трети държави, които са неразделна част от динамичната работна среда на Европол.

Дирекция „Операции“ се занимава с основната дейност на Европол. Тя подобрява ефективността и сътрудничеството между компетентните органи в държавите членки за предотвратяване и борба с тежката и организираната престъпност, както и с тероризма, засягащ държавите членки. Това изисква тясно сътрудничество и с другите две дирекции на Европол - „Управление“ и „Капацитет“, с бюрата за връзка в Европол, както и с компетентните органи (оперативните дирекции и структури) в държавите членки.

Под наблюдението на изпълнителния директор, заместник-изпълнителните директори ръководят поверените им дирекции и отговарят за:

 • осъществяване на съдействие и подкрепа на изпълнителния директор и управителния съвет в стратегическото развитие на Европол чрез осигуряване на консултации и експертни знания в съответната им област на отговорност;
 • подкрепа при подготовката на заседанията на управителния съвет и изпълнение на неговите решения;
 • подкрепа при подготовката и изпълнението на многогодишните програми и годишната работна програма в рамките на поверените им дирекции, както и докладване пред изпълнителния директор и управителния съвет за тяхното изпълнение;
 • изпълнение на взетите по време на заседанията на дирекцията решения на равнището на дирекцията;
 • наблюдение на планирането на дейността и управлението на ефективността в рамките на дирекцията;
 • управление на дирекцията, включително чрез управление на персонала и бюджета в съответствие с приложимите правила и наредби;
 • осигуряване на ръководство и насоки за персонала при изпълнението на поверените им цели и задачи;
 • насърчаване на тясно сътрудничество между дирекциите;
 • поддържане на стратегически връзки в специфичните области на престъпността на равнището на дирекцията със съответните външни партньори и заинтересовани страни;
 • представяне на постиженията на Европол за медиите и представяне на Европол на външни и вътрешни заседания и конференции, когато е необходимо;
 • изпълнение на други задачи, които са им възложени от изпълнителния директор.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да са служители в компетентен орган по смисъла на член 2, буква а) от Регламента за Европол и да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз, като не трябва да са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически способни да изпълняват задълженията, свързани с тази длъжност (преди сключването на съответния трудов договор избраният кандидат преминава медицински преглед, който се извършва от медицински служител на институцията);
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Управителният съвет създава комисия за подбор, съставена от представител на Комисията и шестима членове, представляващи държавите членки, които се определят по жребий от управителния съвет.

Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2020 г. в 23:59 ч. (централноевропейско време).

Допълнителни подробности относно процедурата за кандидатстване и подбор можете да намерите на уебсайта на Европол.

За допълнителни подробности относно процедурата за кандидатстване можете да се обърнете към mbs@europol.europa.eu.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободна длъжност – Europol/2020/TA/AD14/424 – Изпълнителен директор на Европол (928.48 KB, PDF)