Вие сте тук

Европейският съвет за системен риск търси външни експерти за Консултативния научен комитет

Европейския съвет за системен риск
Дата на публикуване: 
петък, 3 Юни, 2022 - 11:26
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 юни е публикувана покана за изразяване на интерес от външни експерти, които да бъдат назначени като членове на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск (Франкфурт на Майн, Германия).

Европейският съвет за системен риск (ЕССР) има Консултативен научен комитет (КНК), който предоставя съвети и помощ по въпроси, свързани с дейността на ЕССР.

Поради това ЕССР отправя тази покана за изразяване на интерес от външни експерти с оглед на назначаването им за членове на КНК с мандат от 4 години с възможност за подновяване. Служителите на институциите, от които Генералният съвет на ЕССР привлича своите членове, обаче не се допускат до кандидатстване. Експертите се избират въз основа на тяхната компетентност като цяло и въз основа на богатия им опит в академичната област или в други области, особено в областта на малките и средните предприятия или на профсъюзите, или като доставчици или потребители на финансови услуги.

КНК се състои от 15 експерти, представляващи широк спектър от умения, опит и знания за всички съответни сектори на финансовите пазари. Председателят на Консултативния технически комитет (КТК) също е член на КНК. С изключение на председателя на КТК членовете на КНК не могат да са служители на институциите, от които Генералният съвет привлича своите членове.

Критерии за подбор

Кандидатурите се подлагат на сравнително оценяване, провеждано от ЕССР, по-специално въз основа на следните критерии за подбор:

  • дълбоки експертни познания в областта на финансовия сектор и неговите взаимоотношения с цялата икономика и обща компетентност относно въпросите, свързани със системния риск, по-специално на нивото на Съюза;
  • научен принос към разбирането на взаимодействието между секторите на банковото дело, пазарите на ценни книжа или застраховането и професионалното пенсионно осигуряване;
  • докторат по финанси, икономика или друга релевантна област или равностойна квалификация, солиден академичен опит в университет (напр. преподавателска дейност) в една или повече области от значение за ЕССР и/или наличието на богата публицистична дейност;
  • способност за рецензиране на научни трудове и публикации и за анализиране на комплексна информация и досиета;
  • професионален опит в мултидисциплинарна среда, предимно в международен контекст;
  • доказани писмени и устни комуникационни умения на английски език, основани на преподавателски опит, публични презентации, активно участие на срещи на експерти и публикации.

Кандидатурите се подават само на английски език чрез попълване на формуляра, достъпен на уебсайта на ЕССР и чрез подаване на автобиография във формат Europass.

Кандидатурите могат да бъдат подадени по електронна поща на следния адрес: ascapplications@esrb.europa.eu

Кандидатурите не се разглеждат в следните случаи:

  • ако са подадени след крайния срок или чрез други средства (напр. по факс); или
  • ако в голяма степен са неясни или непълни; или
  • ако не са подадени на английски език.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 23:59 ч. централноевропейско време на 24 юни 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес от външни експерти, които да бъдат назначени като членове на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск (Франкфурт на Майн, Германия) (946.83 KB, PDF)