Вие сте тук

Европейският парламент търси директори за различни дирекции

Дата на публикуване: 
петък, 28 Февруари, 2020 - 12:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 февруари са публикувани обявления за заемане на длъжността „директор“ в различни дирекции към Европейския парламент.

Тази процедура за подбор, която цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването, ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14.

На кандидатите се обръща внимание, че тази длъжност се урежда от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които отговарят на следните общи условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите по различните позиции е 20 март 2020 г., 12:00 ч. брюкселско време.

Пълните текстове на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

В Официалния вестник на ЕС от 4 март е публикувана следната поправка на текста на конкурса относно обявление за заемане на длъжност PE/242/S – Директор (ж/м) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване – Дирекция за публикации, иновации и управление на данните:

На страница 57, в точка 2.Място на наемане

вместо: „Люксембург“

да се чете: „Брюксел“.