Вие сте тук

Европейският парламент търси администратор ръководител на проекти и асистент строителен техник

Европейският парламент
Дата на публикуване: 
петък, 22 Ноември, 2019 - 12:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 ноември са публикувани обяви, че Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на длъжностите администратор ръководител на проекти (AD 5) и асистент строителен техник (AST3).

Обявление за администратор ръководител на проекти (AD 5)

Европейският парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността срочно нает служител, администратор ръководител на проекти, в Отдела за заведенията за хранене и ведомствения търговски център, Дирекция по логистика, Генерална дирекция за инфраструктури и логистика.

Отделът за заведенията за хранене и ведомствения търговски център отговаря за закупуването на оборудването и материалите,необходими за доброто функциониране на заведенията за хранене и ведомствения търговски център (Centrale d’Achats – CAPE) в местата на работа на Европейския парламент. Отделът взаимодейства пряко с дружествата доставчици и следи административно за контрола на качеството на предлаганите услуги и продукти.

Служебните  задължения  изискват  командировки  в  другите  обичайни  места  на  работа  на  Европейския  парламент  (Люксембург и Страсбург) и извън тях.

Обявление за асистент строителен техник (AST3)

Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на четири длъжности в Дирекцията за инфраструктурите в Брюксел и в Дирекцията за проектиране в областта на недвижимите имоти за Брюксел, Страсбург и Люксембург към Генералната дирекция за инфраструктури и логистика.

Търсят се строителни техници в някоя от следните три области:

  1. Управление на качествения контрол и на исканията за предприемане на действия в областта на Facility Management (управление наинсталации) (една длъжност в Брюксел);
  2. Управление на строителни проекти (една длъжност в Страсбург, една длъжност в Люксембург);
  3. Административно и финансово управление на строителни проекти (една длъжност в Брюксел).

Моля, обърнете внимание, че можете да кандидатствате само за една от трите области.

Условия за допускане

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните общи условия:

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да се ползват от своите граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите трябва да бъдат изпратени единствено с препоръчана поща не по-късно от 23 декември 2019 г. (доказателство е пощенското клеймо) на следния пощенски адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN
Unité Sélection des talents - MON 05S030
Procédure de sélection (референтният номер на процедурата за подбор трябва да бъде посочен)
60 rue Wiertz
1047 Bruxelles
Belgique

Пълния текст на обявленията и необходимите документи за кандидатстване можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа № PE/228/S – Срочно нает служител – Администратор ръководител на проекти (AD 5) (от женски или мъжки пол) (2.18 MB, PDF)

Обявление за наемане на работа РЕ/229/S – Срочно нает служител – Асистент строителен техник (AST 3) (от женски или мъжки пол) (2.51 MB, PDF)