Вие сте тук

Европейският парламент обявява свободни позиции за поста "директор" в различни дирекции

Европейският парламент
Дата на публикуване: 
сряда, 15 Декември, 2021 - 10:18
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември са публикувани две обявления за свободни работни места в различни дирекции към Европейския парламент.

Председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „директор (ж/м)“ (AD, степен 14) в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за безопасността, достъпа и подпомагането и в Генерална дирекция за сигурността и безопасността, Дирекция за технологиите и информацията.

Процедурата за подбор цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Тя ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 15 225,35 EUR. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално данъчно облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

На кандидатите се обръща внимание, че тази длъжност се урежда от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Процедурата за подбор е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните общи условия:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 7 януари 2022 г., 12:00 ч. (обед), брюкселско време.

Пълните текстове на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност РЕ/268/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за сигурността и безопасността – Дирекция за безопасността, достъпа и подпомагането (905.94 KB, PDF)

Обявление за заемане на длъжност РЕ/269/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за сигурността и безопасността – Дирекция за технологиите и информацията (902.34 KB, PDF)