Вие сте тук

Европейският орган по труда търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
петък, 8 Ноември, 2019 - 12:09
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 ноември е публикувана обява за свободно работно място за длъжността „изпълнителен директор“ на Европейския орган по труда.

Европейският орган по труда е нов децентрализиран орган на Съюза в областта на трансграничната трудова мобилност, който е в началната фаза на създаването си. Неговата цел е да улесни достъпа на физическите лица и работодателите до информация за техните права и задължения; да подпомага сътрудничеството между държавите от ЕС при трансграничното прилагане на съответното право на Съюза, включително да улеснява съвместни проверки; както и да изпълнява функциите на медиатор и да улеснява намирането на решение в случай на трансграничен спор между националните органи.

Изпълнителният директор управлява и представлява Органа. Той е законният представител и публичното лице на Органа и следва да бъде независим при изпълнението на своите задължения. Той носи отговорност за действията си пред Управителния съвет. Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка, двама представители на Комисията, един независим експерт, назначен от Европейския парламент, и четирима членове, представляващи междуотраслови организации на социалните партньори на равнището на Съюза, с равен брой представители от профсъюзите и организациите на работодателите.

Изпълнителният директор играе централна роля в ръководенето на Органа. Той отговаря за вземането на административните, оперативните и финансовите мерки, необходими за нормалното функциониране на Органа, и за тяхното изпълнение.

Изисквания към кандидатите (изисквания за допустимост)

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит).
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Органа.
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност (2) в област, свързана с настоящата позиция.
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.
  • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от закона по отношение на военната служба, да представят подходящи препоръки за годността си да изпълняват задълженията си и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Изпълнителният директор ще бъде назначен от Управителния съвет на Органа въз основа на списък на най-подходящите кандидати, предоставен от Европейската комисия.

Мястото на работа е Братислава, Словакия, където ще бъде седалището на Органа. От избрания кандидат може да се изисква да поеме функциите си за кратко в Брюксел преди преместването на Органа в постоянното му седалище. Длъжността е свободна от 1 януари 2020г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост, и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на някое от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум8000знака). Вашата автобиография може да бъде подадена и мотивационното Ви писмо да бъде попълнено на всеки от официалните езици на Европейския съюз.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас относно състоянието на Вашата кандидатура.

Крайният срок за регистрация е 6 декември 2019г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:  

Обява за свободно работно място за длъжността „изпълнителен директор“ в Европейския орган по труда (218.78 KB, PDF)