Вие сте тук

Европейският банков орган търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
четвъртък, 3 Октомври, 2019 - 11:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността изпълнителен  директор на Европейския банков орган.

Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на Европейския съюз, създаден на 1 януари 2011 г.

С цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз ЕБО допринася за постигането на ефективно и последователно равнище на регулиране и надзор с високо качество във всички сфери, обхванати от неговата компетентност. Освен това Органът защитава обществени ценности като стабилността на финансовата система, прозрачността на пазарите и финансовите продукти и защитата на вложителите и инвеститорите.

Той работи за предотвратяване на регулаторния арбитраж и за гарантиране на равнопоставеност. ЕБО укрепва международната надзорна координация, стимулира сближаването на надзорните практики и предоставя съвети на институциите на Съюза в областите на регулирането и надзора на банковата дейност, плащанията и електронните пари, както и по свързани с това въпроси, засягащи корпоративното управление, одита и финансовото отчитане.

Изпълнителният директор е независим професионалист, работи на пълно работно време, служител е на ЕБО и местоработата му е в Париж, Франция. Той/тя ръководи ежедневните дейности на ЕБО, като прави необходимото за постигане на целите на ЕБО.

Той/тя отговаря за изпълнението на годишната работна програма и предприема необходимите мерки, за да се гарантира дейността на ЕБО.

Той/тя се отчита пред Съвета на надзорниците на ЕБО, и по-специално пред председателя му. Докладва постоянно пред Съвета на надзорниците относно хода на дейностите на ЕБО.

Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност само с решение на Съвета на надзорниците.

Мандатът на изпълнителния директор е пет години с възможност за еднократно подновяване.

За да бъдат кандидатите допустими, те трябва да отговарят на всички посочени по-долу общи условия:

  • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени им от приложимите закони за военната служба;
  • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Европейския съюз;
  • да са физически годни да изпълняват задълженията, свързани с длъжността.

Заявленията с приложена автобиография в европейски формат, мотивационно писмо и попълнена декларация по образец с положени подпис и дата се подават на английски език на следния е-мейл адрес EBA-ExecutiveDirector-Applications@eba.europa.eu до 2 ноември 2019 г. в 12:00 ч. средноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Изпълнителен директор (EBA TA 05/2019) (723.14 KB, PDF)