Вие сте тук

Европейската сметна палата търси одитори

Европейската сметна палата (ЕСП)
Дата на публикуване: 
петък, 25 Февруари, 2022 - 10:00
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 февруари е публикувано обявление, че Европейската сметна палата (ЕСП) е взела решение да проведе процедура за съставяне на списък на одобрени кандидати – одитори, които могат да бъдат назначени като срочно наети служители в зависимост от наличните свободни длъжности и оперативните нужди.

Европейската сметна палата е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Критерии за допустимост

Към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да:

  • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • се ползват от всички граждански права;
  • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
  • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез формуляра онлайн, който може да бъде намерена в раздела „Възможности за работа“ на уебсайта на ЕСП (в секцията „Open positions“).

Към заявлението следва да се приложат следните документи:

  • Мотивационно писмо;
  • актуална автобиография във формат Europass.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 25 март 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес – Одитори (за програмата NextGenerationEU (NGEU) (883.79 KB, PDF)