Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор - одитна дейност

Европейската сметна палата
Дата на публикуване: 
сряда, 27 Април, 2022 - 11:30
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувано обявление за свободна работна длъжност за поста директор в Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата (ЕСП) е създадена през 1975 г. като външен одитор на Европейския съюз. Тя е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила.

Чрез своята одитна дейност ЕСП допринася за по-ефективното използване на средствата на ЕС. Тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчаване на усилията за повишаване на отговорността и прозрачността. Тя представя своите констатации и препоръки пред Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните парламенти, както и пред обществеността.

Одобреният/ата кандидат/ка ще бъде назначен/а на работа със степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е в размер на 15 225,35 евро.

Директорът ще се отчита пред един одитен състав и ще подпомага неговите членове при изпълнението на одитни задачи.

Основните функции на длъжността включват:

  • управление на служители и на финансови ресурси;
  • програмиране, мониторинг и докладване;
  • принос за изпълнение на хоризонталните задачи на ЕСП и стратегическите ѝ цели, както и работа в рамките на организация, основана на изпълнението на конкретни задачи;
  • предоставяне на качествена подкрепа и знания;
  • осигуряване на надзор и контрол на одита; и
  • предприемане на необходимите действия за това всички задачи да бъдат изпълнявани надлежно и в съответствие с изискванията за качество и одитните практики и стандарти на ЕСП.

Критерии за допустимост

Към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да:

  • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • се ползват от всички граждански права;
  • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
  • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез формуляра онлайн, приложен в края на обявлението за свободна длъжност (на английски или френски език), което се намира в раздела „Възможности за работа“ на уеб страницата на ЕСП (в секцията „Open positions“ (Свободни длъжности)).

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. на обед (централноевропейско време) на 20 май 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2022/6 – Директор (функционална група AD, степен 14) – Одитна дейност (859.93 KB, PDF)