Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“

Европейската сметна палата
Дата на публикуване: 
сряда, 17 Февруари, 2021 - 10:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 февруари е публикуванo обявление, че Европейската сметна палата обявява свободна позиция за поста директор на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“.

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. ЕСП е създадена през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург, а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Мисията на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“, която е част от Генералния секретариат на ЕСП, е да подпомага институцията в постигането на стратегическите ѝ цели. Дирекцията осигурява ефективно и ефикасно използване на човешките и финансовите ресурси и следи за точността на административната и финансовата документация.

За да изпълнява своята мисия, Дирекцията разпределя ефективно и ефикасно своите служители, изпълнява определения бюджет и подпомага работата на ЕСП чрез надеждни и висококачествени дейности по сигурност и безопасност, транспорт, пощенски доставки, организиране на събития и медицински услуги.

Успешно издържалият конкурса кандидат ще бъде назначен на работа със степен AD14. Основното месечно възнаграждение е в размер на 14 838 евро.

Директорът на Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ е високопоставено длъжностно лице, на което е възложено изпълнението на следните функции:

 • да определя и наблюдава изпълнението на съответните политики, да управлява Дирекцията и да взема оперативни решения въз основа на работната програма на Генералния секретариат;
 • да изготвя и изпълнява годишната работна програма и да представя отчет за нейното изпълнение;
 • да извършва надзор, мониторинг и координация на използването на човешките и финансовите ресурси на Дирекцията и Генералния секретариат;
 • да извършва надзор, мониторинг и координация на ефикасното използване на инструментите, свързани с човешките ресурси, финансите и специфичните аспекти на дейността;
 • да представлява институцията и Дирекцията по въпроси на междуинституционалното и международното сътрудничество в рамките на своите правомощия;
 • да следи за качеството на системите за вътрешен контрол и управление в Дирекцията;
 • да следи за спазването на приложимите правила, разпоредби и процедури;
 • да следи за спазването на стандартите за качество и сроковете.

Критерии за допустимост

Към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват от всички граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат подадени само чрез онлайн формуляра, (на английски или френски език), който може да бъде намерен в раздела „Възможности за работа“ на уебсайта на ЕСП (в секцията „Open positions“)

Заявленията трябва да включват следните документи на английски или френски език:

 • мотивационно писмо (до 3 стр.);
 • актуална автобиография (до. 7 стр.) във формат Europass;
 • за длъжностни лица, работещи извън ЕСП: в допълнение към посочените по-горе два документа следва да бъде представен и документ, указващ функционалната група, степента и статута на длъжностно лице.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 17 март 2021 г., 12:00 ч. (централноевропейско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2021/1 – Директор – Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (SGI) (864.32 KB, PDF)