Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти

Дата на публикуване: 
четвъртък, 5 Март, 2020 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание за юрист-лингвисти (AD 7) с датски (DA), гръцки (EL), френски (FR), хърватски (HR) и полски език (PL).

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Съдът на Европейския съюз в Люксембург може да наема на работа нови членове на публичната служба като „ юрист-лингвисти“ (функционална група AD).

Обявлението се отнася до пет конкурса. Можете да кандидатствате само за един от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя електронен формуляр за кандидатстване.

Съдът набира висококвалифицирани юристи, които трябва да могат да превеждат на езика на конкурса често сложни юридически/законодателни текстове от най-малко два други езика. За своята работа юрист-лингвистите използват компютърни и други офис приложения.

Служебните задължения включват писмен превод на езика на конкурса на юридически текстове (решения на Съда и на Общия съд, заключения на генералните адвокати, писмени изявления на страните и т.н.) от най-малко 2 други официални езика на Европейския съюз, редактиране на такива преводи и изготвяне на правни анализи в сътрудничество със секретариатите и другите служби на Съда.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

  1. Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  2. Да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;
  3. Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 7 април 2020 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – EPSO/AD/375/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с датски език (DA) – EPSO/AD/376/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с гръцки език (EL) – EPSO/AD/377/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с френски език (FR) – EPSO/AD/378/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с хърватски език (HR) – EPSO/AD/379/20 – Юрист-лингвисти (AD 7) с полски език (PL) (1.04 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 2 април е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 8

вместо:

„EPSO/AD/377/20 – ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ФРЕНСКИ ЕЗИК (FR)

1.   Квалификации и дипломи

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи за френско, белгийско или люксембургско юридическо образование на френски език:

Avoir suivi une formation juridique complète, principalement dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française. Par formation juridique complète, il convient d’entendre une formation juridique de cinq années/300 crédits ECTS [European Credit Transfer System], pour les formations achevées depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, ou de quatre ou cinq années pour les formations achevées antérieurement. Cette formation doit, en outre, avoir été sanctionnée par un diplôme correspondant au moins au master 2 (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme de 2004, ou à la maîtrise en droit française (quatre années d’études), ou à la licence en droit belge (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de cette même réforme.“

да се чете:

„EPSO/AD/377/20 – ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ФРЕНСКИ ЕЗИК (FR)

1.   Квалификации и дипломи

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи за френско, белгийско или люксембургско юридическо образование на френски език:

Avoir suivi une formation juridique complète, principalement dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française. Par formation juridique complète, il convient d’entendre une formation juridique de cinq années/300 crédits ECTS [European Credit Transfer System], pour les formations achevées depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, ou de quatre ou cinq années pour les formations achevées antérieurement. Cette formation doit, en outre, avoir été sanctionnée par un diplôme correspondant au moins au master 2 (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme de 2004, ou à la maîtrise en droit française (quatre années d’études), ou à la licence en droit belge (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus avant l’entrée en vigueur de cette même réforme.“

В Официалния вестник на ЕС от 16 април е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 1

вместо: „Краен срок за регистрация: 7 април 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време“

да се чете: „Краен срок за регистрация: 5 май 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време

На страница 6

вместо: „Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu преди: 7 април 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.“

да се чете: „Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO http://jobs.eu-careers.eu преди: 5 май 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.“

В Официалния вестник на ЕС от 19 октомври е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 7, след последната алинея от раздел 6 се добавя следният параграф:

„7. Чрез дерогация от раздел 6, за конкурси EPSO/AD/376/20, EPSO/AD/377/20 и EPSO/AD/379/20 процедурата за ситуационното интервю относно компетенциите ще бъде онлайн среща с двама членове на конкурсната комисия, които ще интервюират, наблюдават и оценяват представянето на всеки кандидат и ще присъждат точки за компетенциите, обхванати от теста. На срещата няма да присъства друг интервюиращ в допълнение към членовете на конкурсната комисия. Останалите разпоредби на раздел 6 остават приложими.“