Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори

Дата на публикуване: 
четвъртък, 10 Септември, 2020 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 септември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които най-вече Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ в областта на външните отношения (функционална група AD).

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, в институцията на Европейския съюз, в която работят. Ако в резултат на настоящия конкурс бъдете нает на работа, от Вас ще се очаква:

  • да допринасяте за утвърждаването и защитата на интересите и ценностите на ЕС в отношенията му с трети държави и международни организации;
  • да допринасяте за провеждането на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза;
  • ръководейки се единствено от интересите на Съюза, да осъществявате сътрудничество с националните дипломатически служби на държавите членки на ЕС, Съвета и Европейската комисия за осигуряване на съгласуваност между различните области на външната дейност на Съюза и между тези области и останалите политики на Съюза.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 13 октомври 2020 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/382/20 – Администратори (AD 5/AD 7) в областта на външните отношения (1.18 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 8 март 2022 г. е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 5 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в тази фаза, ще бъде най-много 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка степен. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати на подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на тестове в рамките на центъра за оценяване.

Пълния текст на поправката можете да видите в Официалния вестник на ЕС.