Вие сте тук

Европейската прокуратура търси административен директор

Дата на публикуване: 
вторник, 27 Октомври, 2020 - 11:19
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 октомври е публикувано обявление, че Европейската прокуратура обявява свободна позиция за поста административен директор.

Европейската прокуратура е независима европейска прокурорска служба. Тя отговаря за провеждането на разследвания и преследването по наказателен ред на престъпления, засягащи бюджета на Съюза, включително измами, корупция, изпиране на пари и тежки трансгранични измами с ДДС.

Седалището на Европейската прокуратура е в Люксембург.

Европейската прокуратура търси подходящи кандидати за длъжността административен директор, които имат доказан професионален опит в предоставянето на висококачествена административна подкрепа за големи организации. Административният директор се назначава от колегията на Европейската прокуратура от списък на успешно издържалите конкурса кандидати, предложен от европейския главен прокурор.

Административният директор е законният представител на Европейската прокуратура за административни и бюджетни цели и изпълнява нейния бюджет.

Административният директор е независим в изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема указания от никое правителство или друг орган.

Критерии за допустимост

За да бъдат счетени за допустими, към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на всички посочени по-долу критерии за допустимост:

 • да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома, при което нормалният период за висше образование е четири години или повече, и след получаване на дипломата – най-малко 15 години подходящ професионален опит;
 • или да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома, за най-малко три години, и след получаването на дипломата – най-малко 16 години подходящ професионален опит.

Освен това към крайния срок за кандидатстване кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

 • да е гражданин на една от държавите членки на Съюза, и да се ползва с пълните си граждански права;
 • да е изпълнил всички свои задължения съгласно закона, засягащи военната служба;
 • да представи подходящи писмени препоръки относно годността си да изпълнява своите задължения;
 • да е физически годен да изпълнява служебните си задължения;
 • да представи доказателства за задълбочено владеене на един от езиците на Съюза и задоволително владеене на друг от езиците на Съюза в степента, необходима за изпълнението на своите служебни задължения.

Кандидатът/служителят трябва или да притежава валидно разрешение за достъп до квалифицирана информация на ниво „SECRET UE/EU SECRET“, или да е готов да премине през национална процедура за проверка в областта на сигурността (за да му бъде разрешено да изпълнява длъжността си).

За да бъдат валидни техните заявления, кандидатите трябва:

 • да използват и надлежно да попълнят формуляра за кандидатстване на Европейската прокуратура, който може да бъде намерен на уебсайта на ГД „Правосъдие и потребители“;
 • да изпратят кандидатурата си (за предпочитане във формат pdf) само по електронна поща на адрес EPPO-Recruitment-AD@eppo.europa.eu преди изтичане на крайния срок;
 • в полето „Относно“ на електронното писмо следва да се посочи референтният номер на обявената свободна длъжност, както и фамилното име на кандидата;
 • формулярът за кандидатстване трябва да бъде запазен, както следва: ФАМИЛИЯ_Име_Референтен номер.

Крайният срок за кандидатстване е 24 ноември 2020 г., 23:59 ч. централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – Административен директор – EPPO/AD/2020/004 (989.62 KB, PDF)