Вие сте тук

Европейската комисия търси постоянен председател на експертната комисия и негов заместник

Европейската комисия
Дата на публикуване: 
понеделник, 26 Април, 2021 - 13:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 април е публикувано обявление, че Европейската комисия обявява свободни позиции за постовете постоянен председател на високо равнище на експертната комисия и за негов заместник.

Европейската комисия управлява системата за ранно откриване и отстраняване (EDES). EDES беше създадена през 2016 г. EDES е мощен инструмент за укрепване на защитата на финансовите интереси на ЕС срещу ненадеждни лица и субекти и извършители на измами (напр. отстраняване от участие в получаването на средства от ЕС и/или Европейския фонд за развитие (ЕФР) и, когато е приложимо, публикуване на тези действия).

Съгласуваността на процедурата за административни санкции се осигурява от експертната комисия.

Ключовите отговорности на експертната комисия са следните:

да оценява всички искания за административни санкции от разпоредителите с бюджетни кредити на Комисията и на другите институции и органи на Съюза;

да приема препоръки относно административните санкции, т.е. отстраняването и/или финансовите санкции и, когато е приложимо, публикуването им, по искане на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Експертната комисия се състои от:

 • постоянен независим председател на високо равнище („председател“);
 • двама представители на Комисията (двама редовни членове, определени от Комисията);
 • представител на отправилия искането разпоредител с бюджетни кредити.

Експертната комисия се подпомага от постоянен секретариат, осигурен от Комисията и административно прикрепен към генерална дирекция „Бюджет“. Разискванията и писмените процедури пред експертната комисия могат да се провеждат на английски, френски или немски език.

Председателят представлява експертната комисия. Той председателства всички заседания на експертната комисия, които могат да се проведат чрез писмена процедура. Със съдействието на постоянния секретариат председателят:

 • свиква и председателства заседанията на експертната комисия и организира работата ѝ;
 • определя, след консултация с постоянните членове, графика на заседанията на експертната комисия и кани при необходимост всички други разпоредители с бюджетни кредити да присъстват на заседанията на експертната комисия в качеството на наблюдатели;
 • делегира правото си на подпис на друг член на експертната комисия, както и когато е целесъобразно, за да може той да подписва от негово име и по дадените от него указания документи, свързани с определено досие или административни въпроси;
 • осигурява, когато е целесъобразно, тясно сътрудничество с OLAF, а в бъдеще и с европейския прокурор;
 • улеснява процеса на вземане на решения и постигането на консенсус между членовете на експертната комисия с оглед на установяването на предварителна правна класификация и на приемането на препоръките на експертната комисия.

Заместникът замества председателя, когато последният отсъства или е обективно възпрепятстван. Заместникът също се назначава за специален консултант по смисъла на член 5 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Председателят и неговият заместник се избират измежду бивши членове на Сметната палата, Съда или бивши длъжностни лица, които са били поне с ранг на генерален директор в институция на Съюза, различна от Комисията.

Критерии за допустимост (общи за председателя и неговия заместник)

Кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии към крайната дата за кандидатстване:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири или повече години;
  • или да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
 • Професионален опит: да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които пет години в области, свързани с правото, икономиката и/или финансите;
 • Езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво поне още един официален език;
 • Независимост и конфликт на интереси: да бъде независим при изпълнението на своите задължения. Не се допуска конфликт на интереси между задълженията му като председател /заместник-председател на експертната комисия и всякакви други служебни задължения.

Кандидатите могат да кандидатстват и за двете длъжности на председател и на заместник или само за едната от двете. Това следва да се посочи ясно в съответната кандидатура.

Кандидатури следва да се подават в електронен формат на следния адрес: BUDG-AVIS-DE-VACANCES@ec.europa.eu

Крайният срок за кандидатстване е 10 работни дни, считано от датата на публикуване на поканата (26.04.2021 г.) за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за заявяване на интерес за избора на постоянен председател на високо равнище на експертната комисия и на неговия заместник (966.34 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 12 май е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 4 в точка XI. Краен срок

вместо: „Крайният срок за кандидатстване е 10 работни дни, считано от датата на публикуване на поканата за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз.“

да се чете: „Крайният срок за кандидатстване е 20 работни дни, считано от датата на публикуване на поканата за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз."