Вие сте тук

Европейската агенция за околната среда търси изпълнителен директор

Европейската агенция за околната среда
Дата на публикуване: 
вторник, 7 Юни, 2022 - 13:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 юни е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда.

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е регулаторна агенция на Европейския съюз, създадена през 1990 г. Ролята на ЕАОС е да помага на ЕС и неговите държави членки да вземат информирани решения за подобряване на състоянието на околната среда, интегриране на екологичните съображения в икономическите политики и преминаване към устойчивост; както и да разработва и координира Мрежата за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) – мрежа от национални органи по околната среда, създадена с Регламента за създаване на ЕАОС.

Изпълнителният директор е законният представител на ЕАОС и се отчита пред управителния съвет на Агенцията.

Той ще ръководи и управлява ЕАОС и ще носи цялостната отговорност за нейните дейности, като гарантира постигането на целите на ЕАОС, както и доброто управление на бюджета и човешките ресурси.

Изпълнителният директор е напълно независим при изпълнението на своите задължения, без да се засягат съответните компетенции на Европейската комисия и управителния съвет.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз. Ако управителният съвет на ЕАОС реши да допусне изключение при назначаването на изпълнителен директор в съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, ако това е необходимо, заявления могат да се подават и от граждани на следните държави, които са членки на ЕАОС към крайния срок за регистрация: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в области, попадащи в мандата на Агенцията;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседванията дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 7 юли 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността на изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) (1.15 MB, PDF)