Вие сте тук

Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
петък, 27 Септември, 2019 - 11:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 септември е публикувано обявление, че Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) обявява свободно работно място за длъжността изпълнителен директор. Европейската агенция за ГНСС функционира от 2005 г. и е децентрализирана агенция на Европейския съюз. Агенцията има различни задачи във връзка с изпълнението на европейските програми за ГНСС, състоящи се от „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS).

Седалището на Агенцията е в Прага, Чехия, с оперативни центрове във Франция, Испания и Нидерландия. Понастоящем в Агенцията работят около 200 служители, за които се прилагат правилата за длъжностните лица и другите служители на Общностите. Бюджетът на Агенцията за 2019 г. възлиза на около 34 милиона евро, включително оперативен бюджет от около 7 милиона евро.

Изпълнителният директор на Агенцията ще бъде законният представител на Агенцията и ще отговаря за нейното ежедневно ръководство и управление в съответствие с насоките на Комисията и под надзора на Административния съвет на Агенцията. Той/тя ще отговаря за ръководството и управлението на служителите на Агенцията.

Критерии за подбор

Идеалният кандидат за мястото трябва да отговаря на следните критерии за подбор:

 • Управленски опит, и по-специално:        
  • способност и умение да ръководи и управлява структура в международен контекст на тясно сътрудничещи си организации, както на стратегическо, така и на оперативно равнище;
  • способност да ръководи и мотивира екип с техническа компетентност в мултикултурна и многоезична среда;
  • способност и умение да управлява широк кръг от различни заинтересовани страни в обществения и частния сектор;
  • познаване на бюджетното и финансовото управление в национален, европейски и/или международен контекст.
 • Технически знания и опит, и по-специално:
  • опит в космическите програми;
  • познаване на европейската космическа политика;
  • знанията и опитът във връзка с програмите на ЕС за спътникова навигация ще бъдат предимство;
  • опитът с чувствителни по отношение на сигурността дейности ще бъде предимство;
  • отлично разбиране на институционалната система на ЕС.
 • Умения за комуникация и водене на преговори, и по-специално:
  • умения за писмена и устна комуникация и отлични умения за водене на преговори;
  • способност за общуване с обществеността и сътрудничество със заинтересованите страни;
  • много добро владеене на работно ниво на английски език, който е основният работен език в Агенцията. Владеенето на други официални езици на ЕС ще бъде допълнително предимство.

Изисквания за допустимост

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.

 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
 • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит).
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Агенцията.
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с настоящата позиция.
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език.
 • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания за допустимост“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате на следния уебсайт като следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна във Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Вашата автобиография може да бъде подадена и мотивационното Ви писмо да бъде попълнено на всеки от официалните езици на Европейския съюз.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас относно състоянието на Вашата кандидатура.

Крайният срок за регистрация е 4 ноември 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (348.65 KB, PDF)