Вие сте тук

Европейската агенция по лекарствата търси изпълнителен директор

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)
Дата на публикуване: 
вторник, 14 Май, 2019 - 11:24
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) отговаря за координацията на разрешаването, контрола и фармакологичната бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в Европейския съюз посредством дейността на своите научни комитети и на широка мрежа от експерти, осигурена ѝ от държавите членки.

Допълнителна информация за Агенция и нейната дейност може да намерите на интернет страницата на ЕМА.

Изпълнителният директор е законният представител на ЕМА и нейното лице пред обществеността. Той и се отчита пред управителния съвет на ЕМА. Изпълнителният директор ръководи и управлява EMA и носи обща отговорност за дейността ѝ, осигурявайки постигането на целите на ЕМА.

Той е напълно независим при изпълнението на своите задължения, без да се засягат съответните компетенции на Европейската комисия и управителния съвет.

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • Гражданство: кандидатите трябва да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, или граждани на държава от Европейското икономическо пространство;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири години или повече или
    • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации; най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити в областта на дейностите на Агенцията;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
  • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези езици на нивото, необходимо за изпълнението на техните задължения;
  • Възрастова граница: Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да могат да завършат пълния петгодишен мандат в съответствие с член 47, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост, и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по Интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 13 юни 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) – Амстердам (срочно нает служител – степен AD 14) (285.89 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 28 май е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

вместо: „Крайният срок за регистрация е 13 юни 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 20 юни 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

В Официалния вестник на ЕС от 26 юни е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 6, след „Краен срок“

вместо: „Крайният срок за регистрация е 13 юни 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 4 юли 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“