Вие сте тук

Единният съвет за преструктуриране търси заместник-председател и директори по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането

Единен съвет за преструктуриране
Дата на публикуване: 
сряда, 27 Март, 2019 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 март са публикувани обяви за свободни работни места в Единен съвет за преструктуриране. Едната обява се отнася за свободно работно място за поста на заместник-председател и директор по въпросите на корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и по надзора на Единния фонд за преструктуриране. Втората обява е за две свободни работни места за поста член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането.

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е европейският орган за преструктуриране. Той работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране на участващите държави членки, които заедно формират Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП). ЕСП работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ). Целта е запазване на финансовата стабилност. Неговата мисия е да се гарантира организирано преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите държави членки и извън тях. Поради това на ЕСП се възлагат конкретни задачи и отговорности във връзка с подготвянето и извършването на преструктуриране на банки, които са проблемни или има вероятност да станат проблемни. ЕСП отговаря също за управлението на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП). По този начин се осигурява наличието на средносрочна финансова подкрепа, докато банката е в процес на реорганизация и/или преструктуриране. ЕСП е самофинансираща се агенция на Европейския съюз.

Мястото на работа ще бъде Брюксел (Белгия), където се намира седалището на ЕСП.

Обява за свободно работно място за поста на заместник-председател и директор по въпросите на корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и по надзора на Единния фонд за преструктуриране

Избраният кандидат за позицията на заместник-председател. Той ще поеме своите задължения като член без право на глас на органа за вземане на решения на ЕСП – Съвета в пленарно и изпълнително заседание и като директор по въпросите на корпоративните услуги на ЕСП и по надзора на ЕФП. Той ще допринася активно за изпълнението на задачите и отговорностите на ЕСП в съответствие с мандата, който му е възложен по силата на Регламента за ЕМП.

Той ще изпълнява функциите на председателя на ЕСП, когато последният отсъства или е обективно възпрепятстван.

Заместник-председателят ще подпомага председателя на ЕСП. Той ще действа като негов заместник при упражняването на ежедневното управление в ЕСП, по-конкретно по отношение на корпоративните услуги.

Критерии за допустимост:

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз,
 • Университетска степен или диплома: да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години, или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: да притежават най-малко 20 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне 10 години в области, свързани с управлението на корпоративните услуги и/или с управлението на финансовите институции или други съотносими частни/публични субекти;
 • Опит на висше управленско равнище: най-малко 5 години професионален опит в ръководенето на организация на висша управленска длъжност, желателно като главен оперативен директор;
 • Езици: да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително поне още един от официалните езици на Европейския съюз.

Обява за две свободни работни места за поста член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането

Избраните кандидати ще поемат своите задължения като членове с право на глас на органа за вземане на решения на ЕСП – Съвета в пленарно и изпълнително заседание и като директори по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането в ЕСП. Като членове с право на глас на Съвета в пленарно и изпълнително заседание те ще допринасят активно за изпълнението на задачите и отговорностите на Съвета в съответствие с мандата, който им е възложен по силата на Регламента за ЕМП.

Критерии за допустимост:

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз,
 • Степен или диплома за висше образование: да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е 4 или повече години, или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: да притежават най-малко 20 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне 10 години в области, свързани с надзора, реорганизацията или преструктурирането на финансови институции и с регулирането на финансовите пазари;
 • Опит на висше управленско равнище: най-малко 5 години професионален опит в ръководенето на организация на висша управленска длъжност;
 • Езици: да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят задоволително поне още един от официалните езици на Европейския съюз.

Преди да подадете своята кандидатура, моля, проверете внимателно дали отговаряте на всички критерии за допустимост.

Кандидатстването се извършва посредством регистриране в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 април 2019 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявите можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста на заместник-председател и директор по въпросите на корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и по надзора на Единния фонд за преструктуриране (COM/2019/20034) (860.53 KB, PDF)

Обява за две свободни работни места за поста член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането (COM/2019/20035) (859.17 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 29 април е публикувана следната поправка на текстовете на конкурсите:

вместо: „Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 април 2019 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.“

да се чете: „Крайният срок за подаване на кандидатури е 17 май 2019 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.“