Вие сте тук

Единният съвет за преструктуриране търси председател и член на Съвета

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП)
Дата на публикуване: 
петък, 28 Януари, 2022 - 11:39
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 януари са публикувани две обяви за свободни работни места. Едната позиция е за председател на Единния съвет, а втората – за член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането.

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е европейският орган за преструктуриране. Той работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране на участващите държави членки, които заедно формират Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП). ЕСП работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ) с цел запазване на финансовата стабилност. Неговата мисия е да се гарантира организирано преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите държави членки и извън тях. Поради това на ЕСП се възлагат конкретни задачи и отговорности във връзка с подготвянето и извършването на преструктуриране на банки, които са проблемни или има вероятност да станат проблемни. ЕСП отговаря също за управлението на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП).

Обява за свободно работно място за длъжността член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането

Избраният кандидат ще поеме своите задължения като член с право на глас на органа за вземане на решения на ЕСП – Съвета в пленарно и изпълнително заседание и като директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането в ЕСП.

Председателят на ЕСП може да поиска директно от избрания кандидат да изпълнява други задачи, които попадат в обхвата на отговорностите на ЕСП.

Избраният кандидат ще докладва на председателя на ЕСП за личния си принос като директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);       
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да е в области, свързани с надзора, реорганизацията или преструктурирането на финансови институции и регулирането на финансовия сектор;
 • Управленски опит: 10 години следдипломен професионален опит на ръководна длъжност, включително най-малко 5 години опит на сравнима ръководна длъжност в област от значение за тази длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Няма възрастова граница.

Обява за свободно работно място за длъжността председател на Единния съвет за преструктуриране

Избраният кандидат за длъжността председател ще поеме задълженията: на председател и член с право на глас в органите за вземане на решения на ЕСП – Съвета на неговата пленарна сесия и на изпълнителната сесия; на председател на ЕСП като орган на ЕС, отговарящ за неговите административни и управленски задачи. Той ще ръководи ЕСП и ще допринася активно за изпълнението на мисията и отговорностите на органа в съответствие с мандата, възложен от Регламента за ЕМП.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този професионален опит трябва да са в области, свързани с надзора, реорганизацията или преструктурирането на финансови институции и регулирането на финансовия сектор;
 • Управленски опит: 10 години следдипломен професионален опит на ръководна длъжност, включително най-малко 5 години опит, придобит на съпоставима висша ръководна длъжност в област, свързана с настоящата позиция;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Няма възрастова граница.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 25 февруари 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:       

В Официалния вестник на ЕС от 28 февруари са публикувани следните поправки на текстовете на конкурсите:

Обява за свободно работно място за длъжността член на Съвета и директор по планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането – COM/2022/20072

На стр. 5, „Краен срок“, първи параграф

вместо: „Крайният срок за регистрация е 25 февруари 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 11 март 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“.

Обява за свободно работно място за длъжността председател на Единния съвет за преструктуриране  – COM/2022/20074

На стр. 10, „Краен срок“, първи параграф

вместо: „Крайният срок за регистрация е 25 февруари 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 11 март 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“.