Вие сте тук

Дирекция „Иновации и информационни технологии“ търси директор

офис
Дата на публикуване: 
петък, 2 Септември, 2022 - 11:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 2 септември е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор на Дирекция „Иновации и информационни технологии“.

Европейският комитет на регионите (КР) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) извършват съвместно определен брой услуги по силата на споразумение за сътрудничество.

Директорът ще работи под прякото ръководство на генералните секретари на горепосочените комитети. В рамките на правомощията, които са му предоставени със споразумението за административно сътрудничество между КР и ЕИСК, директорът ще отговаря за създаването и прилагането на дългосрочната стратегия в областта на цифровите технологии, което включва осигуряване на стабилна ИТ среда, надеждна ИТ инфраструктура и платформи, инструменти и далновидни решения на членовете и персонала на двата комитета.

Дирекция „Иновации и информационни технологии“ се състои от три отдела, в които работят общо около 40 служители и над 60 външни доставчици на услуги.

Критерии за допустимост

Процедурата за подбор е открита за всички кандидати, които към датата на подаване на кандидатурите отговарят на следните условия:

  • да са граждани на една от държавите членки на ЕС;
  • да се ползват от пълен обем граждански права и да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнението на служебните им задължения;
  • да са изпълнили законовите изисквания по отношение на военната служба;
  • да не са навършили пенсионна възраст, която за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз се определя в края на месеца, в който те навършват 66 години;
  • да са физически годни да изпълняват служебните си задължения – за да се удостовери тази годност, одобреният кандидат ще бъде прегледан от медицинското лице на КР преди назначаването му;
  • да имат висше образование, съответстващо на пълен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, когато обичайната продължителност на обучението е четири или повече години, или ниво на образование, съответстващо на пъпен цикъл на университетско образование, завършващ с получаване на степен, последвано от съответен професионален опит най-малко една година, когато обичайната продължителност на обучението е поне три години;
  • да имат най-малко петнадесет години професионален опит в област, свързана с длъжността. Кандидатите трябва да са заемали ръководен пост (началник на отдел или еквивалентна или по-висока длъжност) в продължение на най-малко пет от гореспоменатите петнадесет години;
  • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз като основен език и да имат най-малко задоволителни познания по втори официален език на Европейския съюз; с оглед на естеството на изпълняваните функции се изисква добро владеене (минимално ниво В2 съгласно Общата европейска референта рамка за езиците) на английски или френски език; най-малко добро владеене на един от тези два езика ще се счита за предимство.

Досиетата за кандидатстване се подават единствено по електронен път във формат pdf с обем не повече от 10 MB на следния адрес: Director-IIT@cor.europa.eu.

В предмета на досието за кандидатстване трябва да се упомене номерът на обявлението за свободна длъжност (COR/AD 14/30 BIS/22).

Крайният срок за подаване на досиетата за кандидатстване е 14 октомври 2022 г. в 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност № COR/AD 14/30 BIS/22 – Директор (М/Ж) на Дирекция „Иновации и информационни технологии“ (1.4 MB, PDF)