Вие сте тук

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз търси директор

Център за преводи за органите на Европейския съюз
Дата на публикуване: 
четвъртък, 25 Февруари, 2021 - 10:40
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 февруари е публикувано обявление, че Центърът за преводи за органите на Европейския съюз обява свободно работно място за длъжността директор.

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз е агенция на Европейския съюз. Създаден е през 1994 г. и е със седалище в Люксембург.

Има за задача да предоставя преводачески услуги на останалите децентрализирани агенции на ЕС. Центърът извършва тези услуги и ги фактурира въз основа на споразумение за сътрудничество, подписано с всеки отделен възложител. Понастоящем в Центъра се извършват писмени преводи за над 60 агенции, институции и други органи на ЕС.

Втората задача на Центъра е да участва активно в сътрудничеството между службите за писмен превод на ЕС. Целта на междуинституционалното сътрудничество е да се рационализират методите на работа, да се хармонизират процедурите и да се осъществят цялостни икономии в областта на писмените преводи за ЕС. През следващите години Центърът ще продължи да изпълнява стратегията си за цифрова трансформация.

Понастоящем Центърът има приблизително 200 служители и годишен бюджет от около 47 милиона евро.

Директорът е законният представител на Центъра и се отчита пред Управителния съвет.

Ролята и отговорностите на директора включват:

 • управление на Центъра в съответствие с насоките и решенията на Управителния съвет и съответните действащи правни актове;
 • изготвяне на стратегията и работните програми на Центъра и докладване за изпълнението им пред Управителния съвет чрез годишни отчети за дейността и други способи за отчитане;
 • поемане на обща отговорност за цялостното изпълнение на задачите, поставени на Центъра, включително осъществяването на преглед на качеството на системите за вътрешен контрол и управление на Центъра;
 • поемане на обща отговорност за ръководенето на персонала на Центъра и насърчаване на добрата работна среда и работата в екип;
 • изготвяне и изпълнение на бюджета на Центъра и гарантиране на ефикасното му управление съгласно принципите на доброто финансово управление;
 • поемане на обща отговорност по финансовите въпроси на Центъра, включително, inter alia, окончателните отчети и решенията за финансиране;
 • реализиране на технологичната трансформация на Центъра въз основа на последните технологични развития в областта на превода;
 • представляване на Центъра в контекста на междуинституционалното и международното сътрудничество и връзките с обществеността по всички въпроси от компетентността на Центъра.

Изисквания към кандидатите

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години трябва да са в област, свързана с длъжността;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по друг език на Съюза. По време на събеседването комисиите по подбор ще проверят дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на Европейския съюз. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от закона по отношение на военната служба. Те трябва да представят подходящи препоръки за годността си да изпълняват своите задължения и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 25 март 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор в Центъра за преводи за органите на Европейския съюз – COM/2021/20056 (876.8 KB, PDF)