Вие сте тук

Анализ на „провалили се“ дела

Дата на публикуване: 
понеделник, 2 Декември, 2019 - 16:25

Оперативна програма Добро Управление

Настоящият доклад има за цел да анализира дела, предизвикали засилено обществено внимание, но „провалили се“ в съдебните процедури. Анализът и оценката са важни и значими, защото позволяват да бъдат идентифицирани всички слаби места в работата на следствието, прокуратурата и междуинституционалното сътрудничество. Допълнителен интерес за анализ е реакцията на съответните институции и предприетите мерки след тяхното приключване. 

 

Доклад дейност 3.1:         Анализ на “провалили” се дела  (PDF)

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Център за модернизиране на политики " и сдружение "Съюз на юристите в България "и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление”.