Вие сте тук

Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие търси изпълнителен директор

Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Дата на публикуване: 
понеделник, 23 Май, 2022 - 12:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), създадена през 2011 г.

eu-LISA отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системата Евродак.

На Агенцията е възложено също така да отговаря за подготовката, разработването и оперативното управление на Системата за влизане/излизане (СВИ), DubliNet, Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), образеца на приложение за свързване на ECRIS и ECRIS-TCN, както и разработването на решения за оперативна съвместимост между широкомащабни информационни системи. На Агенцията може да бъде възложено да отговаря за подготовката, разработването или оперативното управление на други системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, ако това е предвидено в съответните правни актове на Съюза, уреждащи тези системи.

Целта на eu-LISA е да гарантира разработването на широкомащабни информационни системи, ефективното, сигурно и непрекъснато функциониране на широкомащабни информационни системи; ефикасно и финансовоотчетно управление на широкомащабни информационни системи; услуги с необходимото високо качество за потребителите на широкомащабните информационни системи; последователност и непрекъснатост на услугата; високо равнище на защита на данните и достатъчна степен на сигурност на данните и физическа сигурност.

Седалището на агенцията е в Талин, Естония. Задачите, свързани с разработването и оперативното управление, се изпълняват в техническото звено в Страсбург, Франция. Резервно звено е установено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия.

eu-LISA разполага с 395 служители и бюджет от 332,74 милиона евро за 2022 г.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията и носи цялата отговорност за нейните дейности, като осигурява постигането на целите на Агенцията. Конкретните отговорности включват:

 • ежедневното управление и функциониране на Агенцията;
 • изготвянето и изпълнението на процедурите, решенията, стратегиите, програмите и дейностите, които са приети от управителния съвет, при спазване на ограниченията, определени от учредителния регламент, правилата за неговото прилагане и приложимото право на Съюза;
 • подготовка на проектобюджета за следващата година, изготвянето на проекта на разчет на приходите и разходите на Агенцията и единния програмен документ;
 • докладване относно изпълнението на работните програми, разработването или техническото функциониране на всяка широкомащабна информационна система;
 • защита на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на мерки за предотвратяване на измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности, чрез събиране на неоснователно платени суми и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни, включително финансови, санкции.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Агенцията;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Изпълнителният директор ще бъде назначен от управителния съвет на eu-LISA въз основа на списък на най-подходящите кандидати, предоставен от Европейската комисия.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 23 юни 2022 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (974.61 KB, PDF)