Вие сте тук

Кръгла маса "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“

Дата на публикуване: 
сряда, 26 Юни, 2019 - 12:49

На 25 юни 2019 г. в сградата на СЮБ се проведе Кръгла маса, на която беше представен проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“ и етапите на изпълнението му. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. Проектът бе представен от своя екип. Презентацията може да намерите тук 

Представители на неправителствени организации дискутираха идеята за създаване на коалиция от граждански организации за наблюдение и оценка на реформите в съдебната система, цели и кауза на Коалицията, както и проект на меморандум за присъединяването към тях на организации, работещи в областта на правосъдието и реформата а съдебната система. 

Специално внимание беше отделено на разработената  уеб-базирана отворена платформа за информация, комуникация и сътрудничеството с членовете на Коалицията, наричана Платформата, осигуряваща включване и на други НПО и заинтересовани институции при проследяването и оценката на резултатите от развитието на СС.  www.betterjustice.bg   

Платформата създава среда за комуникация на членовете на Коалицията, за присъединяване на нови организации, дебат във форума, извличане на обратна връзка по публикуваните документи и материали. Страниците на организациите партньори ще осигуряват пряка връзка с Платформата.

Презентацията на проекта може да видите тук.  (1.04 MB, PPTX)

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“  е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.