Вие сте тук

Стартира гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система

Дата на публикуване: 
четвъртък, 21 Септември, 2017 - 00:46

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

ЦМП и СЮБ вярват, че модернизацията на българската съдебна система е пряко свързана с увеличаване на качеството на гражданския контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, формулиране на ефективни и реалистични препоръки за подобряване на съдебната система и трансфер на добри практики за регулирането и функционирането на съдебната система.

Фокус на проекта е укрепването на интегритета на съдебната система, разбиран в широк смисъл като цялостна концепция за способността на съдебната система да функционира съгласно установена и оповестена рамка от ценности и стандарти, които ръководят поведението, решенията и действията при изпълнението на публичните задължения. Това означава пълно приемане и зачитане на ценности като независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост и толерантност, почтеност и благоприличие, професионална компетентност, както и неприемане на корупцията. Тези ценности са установени в Бангалорските принципи за съдебно поведение, одобрени от Икономическия и социален съвет на Обединените нации.

Ключов резултат от изпълнението на проекта е създаването на Индекс на интегритета в съдебната система (ИИСС), който ще осигури възможност за обективно и безпристрастно осъществяване на граждански контрол по отношение на процесите на модернизация на съдебната система. В процеса на разработване на ИИСС ще бъдат формулирани предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба.

 

                                                                                                                                                  

проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г