Вие сте тук

Стартира проект „Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки – национално ниво“

Дата на публикуване: 
вторник, 12 Септември, 2017 - 14:03

На 1 септември 2017 година стартира проект BG65ISNP001-5.009-0003-C01 „Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки - национално ниво“, изпълняван от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (ЦППКОП) в партньорство с Фондация „Център за модернизиране на политики“. Проектът е на стойност 326 748 лева, като 293 048 от тях са безвъзмездна помощ от Фонд „Вътрешна сигурност". Планира се проектните дейности да приключат през август 2020 година.

Целта е създаване и поддържане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво. Проектът е разработен от ЦППКОП въз основа на моделa БОРКОР – комплексен кибернетичен модел за централно планиране на ефективни мерки срещу корупцията, ключов елемент на модела е мониторинга на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки.

След изпълнение на шестте планирани дейности се очаква да бъде създаден Механизъм за наблюдение и оценка на прилагането на антикорупционни мерки. В него ще бъде включена отворена платформа за информация, комуникация и сътрудничество със заинтересованите страни, осигуряваща включване на неправителствени организации при наблюдението и оценката на резултатите от прилагането на антикорупционни мерки. Ще се разработи и въведе в действие комплексна методология за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането на антикорупционните мерки.

Всички резултати от мониторинга и оценките за прилагането на антикорупционни мерки ще бъдат представени публично.

ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" 2014-2020

проект "Независима система за мониторинг на антикорупционни мерки – национално ниво",
съфинансиран от фонд "Вътрешна сигурност" 2014-2020, договор. №. BG65ISNP001-5.009-0003-C01

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.