Вие сте тук

Генерална дирекция „Информатика“ търси директор на Дирекция D „Цифрови услуги“

Дата на публикуване: 
вторник, 4 Април, 2017 - 10:31
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 4 април е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността директор (AD 14) на Дирекция D „Цифрови услуги“.

Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT) отговаря за управлението и координирането на информационните и телекомуникационните технологии за службите на Комисията. По-специално дирекцията отговаря за определянето, формулирането и осъществяването на модерна и динамична корпоративна визия и стратегия за информационните технологии, която съответства напълно на общите приоритети на Комисията, в тясно сътрудничество със структурите за управление на информационните технологии.

Понастоящем в ГД „Информатика“ се осъществява реорганизация, която се предвижда да приключи през пролетта на 2017 г. Организационната структура на службата ще бъде променена като се създаде нова Дирекция D „Цифрови услуги“. Директорът на Дирекция D ще отговаря за цифровите услуги за публичните администрации в държавите членки. По-специално той/тя ще има водеща роля за създаването на Цифров център (в тясно сътрудничество с ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“) за стимулирането на положителна динамика за привличане на таланти в Люксембург в ключови области за бизнеса и политиките. Въз основа на постиженията на програма ISA работата в новата Дирекция D ще се съсредоточи върху теми като големите информационни масиви, анализа на данни, стандартизацията, метаданните (D1), рамките за оперативна съвместимост, трансграничните и междусекторните обществени услуги за публичните администрации, предприятията и гражданите (D2) и трансевропейските услуги (D3).

В рамките на ГД „Информатика“ ролята на директора ще бъде да осигурява цялостна стратегическа ориентация и управление на дирекцията, с конкретни отговорности за инициативи и действия, отворени към външния свят, в рамките, определени от мандата и годишната работна програма на Генералната дирекция. Под прякото ръководство на директора ще работи малък екип, който ще отговаря за създаването и развитието в срок до 2020 г. на Цифров център в Люксембург. Един от отделите в дирекцията ще отговаря за разработването и интегрирането на област, за която има все по-голямо търсене и която е свързана с анализа на данни и управлението на информация и знания (включително инструменти за сътрудничество), особено по отношение на големите информационни масиви, както за собствените нужди на Комисията, така и в публичния сектор.

Директорът на Дирекция D ще управлява също така Програма ISA2. Целта ѝ е да улеснява осъществяването на ефективен трансграничен и междусекторен обмен на информация между публичните администрации в държавите членки.

Директорът представлява генералния директор във външни и вътрешни мероприятия от значение за дирекцията.

Мястото на работа на директора е Люксембург, където са и по-голямата част от отделите на дирекцията.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации.
  • Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлаганата длъжност.
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език.
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 12 май 2017 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор (AD 14) – COM/2017/10372 (797.38 KB, PDF)