Вие сте тук

Одобрен е годишният доклад за дейността на СЕВ

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Февруари, 2017 - 13:07

Правителството прие годишния доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) през 2016 г. Той съдържа информация за взетите от Съвета решения и за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, съобщава пресслужбата на Министерски съвет.

През миналата година СЕВ е одобрил програма за 2016 г. за участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС, проектите на шестмесечни програми с приоритетните за страната теми и досиета по време на Нидерландското и на Словашкото председателства на Съвета, проектът на план за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, проектите на позиции за заседания на различните формати на Съвета на ЕС и на Европейския съвет, както и приносът на страната към 18-месечната програма на Съвета на ЕС (юли 2017 - 31 декември 2018 г.).

СЕВ продължи да осъществява мониторинг по отношение на приемането на мерки на национално ниво, необходими за въвеждането и прилагането на актове на ЕС, чрез ежемесечното изготвяне на доклад за изпълнението на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС.

Докладът отчита увеличен обем на работата в рамките на националния координационен механизъм по въпросите на ЕС. Като причини за това са посочени подготовката на българското участие в интензивния преговорен процес по темите и досиетата от дневния ред на ЕС, но и активната фаза на подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Правителството прие и доклад за изпълнението към 31 януари т. г.на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС.

Планът за 2017 г. включва 217 мерки. От тях 59 са със срок на изпълнение през м. януари, като изпълнените са 21. Относително по-високото неизпълнение (64,4%) е традиционно за първия месец на годината и се дължи основно на прехвърлени мерки от Плана за 2016 г. От неизпълнените до 31 януари мерки 37 са прехвърлени от миналогодишния план.

От неизпълнените мерки 22 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). С изпълнението им България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на ЕС, констатирани от Комисията в рамките на 19 процедури за нарушения.

От неизпълнените мерки 15 са законопроекти. От тях седем са внесени в 43-то Народно събрание, но не са приети до неговото разпускане, което ще доведе до значителни закъснения в изпълнението им. По отношение на останалите законопроекти отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по разработването им.

В условията на предсрочно прекратен мандат на 43-ото Народно събрание, до провеждането на парламентарните избори през м. март 2017 г. усилията ще бъдат насочени както към стриктно спазване на сроковете, заложени в Плана за действие, така и към ускоряване изпълнението на поетите ангажименти, в т. ч. преодоляване на натрупани закъснения, свързани с приемането на подзаконови нормативни актове от Министерския съвет и от съответните министри. Особено внимание ще се обърне на свързаните със стартирали процедури за нарушения срещу България.