Вие сте тук

Генерална дирекция „Бюджет“ търси главен съветник

Дата на публикуване: 
петък, 27 Май, 2016 - 10:13
Тема: 

* Нов краен срок - „Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността  главен съветник (AD 14) в Генерална дирекция „Бюджет“.

Европейската комисия отговаря за изпълнението на много от бюджетните задължения на Европейския съюз. Генерална дирекция „Бюджет“ (ГД „Бюджет“) има за задача да осигурява от бюджетния орган необходимите ресурси за изпълнението на политиките на Съюза. Тя се състои от пет дирекции, които се намират в Брюксел, и разполага с почти 450 души персонал.

Освен това ГД „Бюджет“ изготвя правилата за финансите на Европейския съюз и насърчава доброто финансово управление в службите на Комисията, като предлага съвети и обучение.

ГД „Бюджет“ има ключова роля в разпределянето на финансовите и човешките ресурси, както и в изпълнението на приложимите по отношение на тях финансови разпоредби. Това важи също и за финансовите и човешките ресурси, които се предоставят на децентрализираните органи.

Главният съветник е на пряко подчинение на генералния директор. Той/тя отговаря за провеждането на стратегия за съсредоточаване на бюджета на ЕС върху резултатите.

Главният съветник отговаря и за планирането, мониторинга и надзора на дейностите на новосъздадената работна група „Бюджет, съсредоточен върху резултатите“, по-специално в следните области:

  • организиране, подготвяне и проследяване на дейността на групата на комисарите по бюджета, съсредоточен върху резултатите, на междуведомствената група по въпросите на бюджета, съсредоточен върху резултатите, и на междуинституционалната работна група за бюджетиране въз основа на резултатите;
  • организиране, подготвяне и проследяване на годишната конференция за бюджета, съсредоточен върху резултатите;
  • разработване на съгласувана рамка за оценка и докладване относно изпълнението и въздействието на разходните програми на ЕС в тясно сътрудничество с разходващите средствата генерални дирекции.

Освен това главният съветник представлява Комисията на висше управленско равнище пред външния свят.

Кандидатите трябва:

  • да бъдат граждани на държава-членка на ЕС;
  • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетско обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
  • след дипломирането си да имат минимум 15 години професионален опит на ниво, за което се изискват посочените по-горе квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да е придобит на висша съветническа длъжност в област, свързана с настоящата длъжност. Кандидатите следва ясно да посочат за всяка висша длъжност нейното наименование и точните функции, които са упражнявали.
  • да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят достатъчно още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език.
  • да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране; за служителите, постъпващи на работа в Европейската комисия от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате чрез интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 24 юни 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – главен съветник, ГД „Бюджет“ (795.17 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 3 юни e публикуванa следната поправка на текста на конкурса:

вместо: „Крайният срок за регистрация е 24 юни 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не чакате последните дни, за да кандидатствате - натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не чакате последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.“