Вие сте тук

Стартира Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Дата на публикуване: 
сряда, 9 Юли, 2014 - 11:59
Тема: 

Министерството на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за кандидатстване по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", с краен срок на кандидатстване до 15.09.2014 г., включително. Проектът "Техностарт" е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.

Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Допустими кандидати по проекта са:

 1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
 2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
 3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
 4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
 5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.

Необходими документите за участие:

 1. Заявление за участие (по образец) - Приложение 1 (DOC)
 2. Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) - Приложение 2 (DOC)
 3. Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, Глава I от Оперативното ръководство (по образец) - Приложение 3 (DOC)
 4. Бизнес план (по образец) - Приложение 4 (DOC)
 5. За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).
 6. За студенти, учещи в чужбина, документ удостоверяващ, че кандидата е студент в учебното заведение на страната (оригинал).
 7. За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).
 8. За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование (оригинал).                                                                                                   Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ следва да бъдат представени в легализиран превод.

Цялата необходима информация за конкурса по проект "Техностарт" МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

Кандидатите могат да задават въпроси във връзка с конкурса на е-mail - tehnostart@mee.government.bg